SciLifeLab söker ny Director


SciLifeLab (Science for Life Laboratory) är ett samarbete mellan fyra universitet i Stockholm och Uppsala: Stockholm Universitet, Karolinska Institutet, KTH, och Uppsala Universitet. SciLifeLab skall vara ett nationellt resurscenter för storskalig biovetenskap med ett fokus på hälsa och miljö.

Centret erbjuder en tvärdisciplinär forskningsmiljö med starka teknikplattformar där avancerade tekniker och analytisk kompetens möjliggör både hypotesdriven och storskalig forskning inom molekylär biovetenskap och translationell forskning. Centret driver ett antal nationella teknikplattformar bland annat genomik, proteomik, bioinformatik och läkemedelsutveckling. Plattformarna erbjuder service och utbildning för alla svenska forskare inom respektive områden.

SciLifeLab söker nu en Director som kan leda den fortsatta vetenskapliga, tekniska och strukturella uppbygganden av centret. Den utvalda kandidaten skall vara högt motiverad att skapa ett vetenskapligt starkt, tvärdisciplinärt och nationellt center, samt ha stor erfarenhet av såväl storskalig molekylär biovetenskap som hypotesdriven forskning. Den nya Directorn skall leda centrets verksamhet och arbeta tillsammans med centrets Co-Directors och Scientific Directors för att utveckla centrets forskningsprofil och för att skapa en stark och välkomnande forskningsmiljö. Directorn skall även i samverkan med centrets Plattform Directors säkerställa att centret erbjuder ett teknikutbud av världsklass. En viktig uppgift för den nya Directorn är att skapa bryggor till andra forskningsmiljöer i landet för att genom detta utveckla SciLifeLab till ett fullskaligt nationellt resurscentra. Directorn är centrets vetenskapliga ledare som rapporterar till den nationella styrelsen för SciLifeLab.

Anställningen omfattar ett sexårigt förordnande som Director för SciLifeLab och kan kombineras med en professur vid något av de fyra grundaruniversiteten. Med anställningen följer en omfattande forskningsresurs och uppstartsbidrag. För kandidater som idag inte innehar en professur vid något av grundaruniversiteten kommer en särskild prövning att genomföras för inrättande av en professur vid det lärosäte som bäst passar sökandes forskningsprofil.

Den nya Directorn förväntas tillträda tjänsten den 1 juli 2015.

Arbetsuppgifter:
Director skall leda det strategiska, vetenskapliga och strukturella arbetet inom SciLifeLab för att fortsätta utvecklingen av ett center med starka teknikplattformar och en bred tvärdisciplinär miljö. Detta innebär:

 • Att i samverkan med Co-Director och Scientific Directors planera arbetet med att bygga upp en högklassig vetenskaplig miljö bland annat genom mentorskap för unga forskare, symposier och seminarieserier, gemensamma projekt samt utvecklande av en övergripande nationell av infrastruktur för storskalig biovetenskap.
 • Att i samverkan med Co-Director, Scientific Directors och Platform Directors tillse att teknikplattformarna tillhandahåller avancerade tekniker med professionell service, samt utför metodutveckling, utbildning och kontaktskapande åtgärder för att främja excellent forskning på ett nationellt plan.
 • Att verka för nationell spridning och engagemang för SciLifeLab genom att tillse att plattformarna är nationellt välkända och tillgängliga samt att forskningssamarbeten och nätverk etableras på nationell nivå runt tekniker eller forskningsprojekt.
 • Att utveckla en stark forskningsmiljö där det finns rutiner för att underlätta att forskningsresultaten kan tillämpas i samarbete med sjukvård, myndigheter och näringsliv.
 • Att utveckla centrets administrativa rutiner
 • Att sätta upp mål och ta fram årliga och långsiktiga verksamhetsplaner.
 • Att i samverkan med Co-Director ta fram förslag på den nationella budgeten till styrelsen, samt att koordinera med respektive värduniversitet så att de så kallade SFO-budgetarna utnyttjas synergistiskt mot SciLifeLabs gemensamma mål.
 • Att ta fram underlag och vara föredragande för centrets nationella styrelse, centrets vetenskapliga råd och nationella referenskommitté.
 • Att i samverkan med Co-Directors och Site Managers vara arbetsledare för administrativ personal.

 

Den tillkommande Directorn skall ha följande kvalifikationer:

 • En bred förståelse och erfarenhet av tvärdisciplinär storskalig molekylärbiovetenskaplig forskning.
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda stora internationella projekt av tvärvetenskaplig karaktär.
 • Dokumenterad erfarenhet av ledarskap.
 • En förmåga att på ett motiverat sätt leda  och strukturera arbetet för att därigenom främja ett gott samarbetsklimat inom centret.
 • Erfarenhet av både svenska och internationella forskningsmiljöer med fokus på molekylär biovetenskap.
 • Ett genuint intresse för att skapa ett excellent svenskt forskningscenter med stark förankring och tillgänglighet för landets ledande forskare inom området.
 • Ett intresse både för att förstå grundläggande biologiska mekanismer och för att omsätta forskningresultat i sjukvård och samhälle.
 • Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt.

Vid utvärderingen kommer stor vikt att läggas på vetenskaplig meritering samt personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, egen drivkraft och kommunikationsförmåga.

Frågor och ytterligare information: Anna Höglund Rehn, anna.hoglund.rehn@scilifelab.se

Anmäl ditt intresse för anställningen till styrelsens ordförande, Professor Göran Sandberg, goran.sandberg@scilifelab.se via epost senast den 1 oktober 2014.

Text på engelska