Doktorand (licentiat) inom akvatisk mikrobiologi

Kungliga Tekniska Högskolan

Application deadline

September 18, 2023Doktorand (licentiat) inom akvatisk mikrobiologi

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi 

Encelliga eukaryota plankton utgör basen i det marina ekosystemet och står för en stor del av primärproduktionen. De har stor påverkan på globala koldioxidnivåer såväl som på fiskbestånd och det är av stor vikt att förstå de faktorer som styr deras tillväxt och utbredning. Övervakning av plankton har traditionellt genomförts genom manuell mikroskopi, vilket är mycket tidskrävande och har begränsad reproducerbarhet. Nyligen har alternativa metoder utvecklats som högkapacitets-flödesmikroskopi och DNA-streckkodning. I det här FORMAS-finansierade projektet kommer avancerade maskin-inlärningsmetoder användas för att maximera informationsutbytet från dessa datatyper samt metodik utvecklas för att översätta mellan dem. Projektet inbegriper provtagning till havs, laboratoriearbete, och – huvudsakligen – dataanalys och programmering. Förhoppningen är att metodiken som utvecklas kommer främja plankton- och ekologiforskning i allmänhet och planktonövervakning i Sverige i synnerhet.

Vi söker nu en licentiatstudent för att arbeta på SciLifeLab med provtagning, laboratoriearbete, bioinformatik och maskin-inlärning. Projektet kommer utföras i samarbete med Oceanografiska forskningsenheten på SMHI och Skolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH.

Handledning: Anders Andersson föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Ett spännande interdisciplinärt forskningsprojekt i en stimulerande miljö: SciLifeLab, som är ett världsledande centrum inom storskalig biologi.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Övriga meriterande färdigheter:

 • Dokumenterad programeringskunskap.
 • Erfarenhet av att analysera next-generation sequencing (NGS) data.
 • Erfarenhet av att analysera bilddata med artificiella neuronnät.
 • Erfarenhet av molekylärbiologiskt laboratoriearbete.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Last updated: 2023-09-07

Content Responsible: victor kuismin(victor.kuismin@scilifelab.uu.se)