Ett nationellt forskningscenter för molekylära biovetenskaper

På SciLifeLab kretsar verksamheten kring life science – livsvetenskap – ett globalt viktigt forskningsfält som gör skillnad inom områden som hälsa, miljö och klimat. Vi har tagit ett nytt grepp. 

Vi flätar samman flera av de komponenter som behövs för att möta de samhällsutmaningar vi står inför: högteknologiska analysmetoder, hantering av stora mängder forskningsdata och tvärvetenskapliga samarbeten. Och eftersom vi gör det med ett nationellt uppdrag från regeringen samtidigt som vårt center drivs av fyra värduniversitet finns inget vinstintresse. Bara strävan att möjliggöra forskning som annars inte vore genomförbar i Sverige. 

Är du journalist?

Nyfiken på hur du kan använda våra teknologier?

SciLifeLab (Science for Life Laboratory) startades 2010 gemensamt av de fyra grundande universiteten Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. År 2013 utsågs vi till nationell forskningsinfrastruktur och idag har vi verksamhet vid de flesta större svenska lärosäten. Då SciLifeLab är en akademisk centrumbildning är alla som arbetar här anställda vid ett av universiteten.

Service till Sveriges forskare

Forskningsinfrastrukturen samordnar investeringar och utjämnar förutsättningar i ett avlångt land

Vad innebär egentligen en nationell infrastruktur inom life science? Idéen är att etablera spjutspetsteknologier och expertis på utvalda ställen med uppdraget att de ska erbjudas som service till det svenska forskarsamhället. På det viset blir de tillgängliga även för de lärosäten, offentliga verksamheter eller life science-bolag som inte själva har möjlighet att investera i exempelvis avancerad och dyr utrusning – oavsett var i landet de är verksamma.

Allt som rör liv på en molekylär nivå kan undersökas på SciLifeLab. Hos oss finns service inom exempelvis genomik, proteomik, metabolomik, mikroskopi, strukturbiologi, bioinformatik, enkelcellsbiologi, kemisk biologi och geneditering. Dessutom har vi från regeringen särskild finansiering för att fungera som nationell resurs för läkemedelsutvecklingsprojekt från akademiska forskningsmiljöer. Vi utvärderar regelbundet vilka teknologier som ska ingå för att kunna vara först med det senaste.

Sammantaget har faciliteterna inom vår forskningsinfrastruktur hjälpt tusentals användare från akademi, näringsliv och sjukvård att ta sina vetenskapliga projekt till nästa nivå. Våra specialister och facilitetsforskare stöttar genom hela processen, från studiedesign till hantering av data. Akademiska forskare som använder sig av SciLifeLab:s infrastruktur betalar vanligtvis bara för kemiska reagenser och andra konsumtionsvaror. Användare från företag betalar de faktiska kostnaderna för de analyser som utförs.

mer om service (på engelska)

Forskningsmiljön ger mervärde

Sammanför forskare för att inspirera till tvärvetenskapliga samarbeten – med teknologi och data i fokus

På SciLifeLab samlas forskare över institutions-, fakultets- och universitetsgränser, något som stimulerar kunskapsutbyte och väcker nya samarbeten. I Stockholm och Uppsala har vi redan etablerade center med fler än 175 forskargrupper aktiva inom en rad kunskapsområden inom hälsa och miljö, men verkar idag för att lyfta life science i hela Sverige. Inte minst genom vår satsning på strategiska forskningsområden, så kallade Research Community Programs (RCPs), som knyter samman toppforskare från hela landet med varandra och med SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur.

SciLifeLab Fellows är unga, framstående forskningsledare som vi rekryterat till centret tillsammans med våra värduniversitet. Vi vill genom fellowsprogrammet skapa en starkare attraktionskraft inom life science i Sverige och ge svenska och internationella talanger förutsättningar att etablera sin forskning här. Fler än 30 SciLifeLab Fellows har antagits hittills och den vetenskapliga genomslagskraften, så kallad citation factor, för deras forskningspublikationer har visat sig vara mer än dubbelt så hög som det globala medelvärdet under tidsperioden 2014-2019.

Vi brukar säga att forskningsinfrastrukturen är vår ryggrad inom SciLifeLab, då en stor del av det vi gör tar avstamp i unika instrument och expertkunskaper som finns där. Samtidigt är vår starka forskningsmiljö lika betydelsefull. Hos oss är forskargrupper och servicefaciliteter tätt kopplade, för att driva både forskningsprojekt och teknologiutveckling framåt. Vi arbetar också för att de stora mängder data som produceras, inte minst vid våra faciliteter, görs öppet tillgängliga och ger forskare i hela världen chans till värdefulla insikter. 

Mer om forskning (på engelska)

Mer om SciLifeLab

Vill du veta mer om oss? Besök gärna våra engelska sidor, du hittar några populära klickdestinationer här nedanför. Eller hör av dig till oss på info@scilifelab.se – vi pratar svenska!

Last updated: 2024-04-12

Content Responsible: Anna Frejd(anna.frejd@scilifelab.se)