STAY UP TO DATE

Pressmeddelande: 33 miljoner kronor till stöd och främjande av storskalig genomikforskning i Sverige

Vilken är den genetiska bakgrunden till att vissa människor drabbas av biverkningar vid medicinering, och hur påverkar antibiotika samspelet mellan olika bakterier? Frågor som dessa kommer nu kunna besvaras med hjälp av SciLifeLabs initiativ för att stödja och främja storskalig genomikforskning i Sverige. Fjorton forskningsprojekt inom hälsa och miljö får dela på totalt 33 miljoner kronor.

Den tredje utlysningen av SciLifeLabs initiativ för nationella sekvenseringsprojekt har nu genomförts. Av 47 inkomna ansökningar har 14 projekt beviljats stöd. Ämnesområdena är många och bland de beviljade forskningsprojekten återfinns studier kring leukemi, typ 2 diabetes men även analyser av korallrevens och skogens ekosystem, samt förändringar i biologisk mångfald som orsakas av eller kan påverka klimatförändringar. Totalt kommer tusentals genom sekvenseras under projekten.

“Anslagen kommer att möjliggöra nydanande forskning kring orsakerna bakom viktiga sjukdomar som cancer och diabetes”, berättar Ulf Pettersson, Professor vid Uppsala Universitet och ordförande i den utvärderande kommittéen. “Ett unikt projekt rör ett stort medicinskt problem, nämligen läkemedelsbiverkningar, och projekten inom biodiversitet ligger vid den internationella forskningsfronten.”

För att fånga upp både hälsa och miljö har utlysningen bestått av två program; the Swedish Genomes Program, för projekt som undersöker genetiska orsaker till sjukdomar hos människa och som har potential att förbättra svensk sjukvård, samt the Swedish Biodiversity Program för projekt som undersöker genetiska variationer i naturen och som kan leda till nya kunskaper och samhällelig nytta inom miljöområdet.

Stödet ges i form av kostnadsavdrag för reagenser vid SciLifeLabs faciliteter för provhantering och DNA sekvensering och den totala summan av tilldelade bidrag uppgick i år till över 33 miljoner kr i reagenskostnader.

Projektansökningarna har utvärderats av en vetenskaplig expertpanel och slutgiltigt beslut fattades av SciLifeLabs styrelse. Projekten har valts ut baserat på hög vetenskaplig kvalitet, stor samhällsnytta, nyskapande frågeställningar och möjlig genomförbarhet.
 

Om satsningen
För att möjliggöra stora sekvenseringsprojekt inom humangenomik och biodiversitet och för att stödja svensk forskning att bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning, har SciLifeLab för tredje året utlyst medel för att helt eller delvis täcka kostnaden för de kemiska reagens som används i projekt inom dessa två områden. Inom ramen för SciLifeLabs ordinarie sekvenseringsservice täcks instrument och personalkostnader av SciLifeLab men forskargrupperna står själva för reagenskostnaderna.
Satsningen har möjliggjorts genom stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.


Om SciLifeLab
SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

 

Bifogad fil
National Sequencing Projects 2017

 


För mer information om National Sequencing Projects, kontakta:

Ellenor Devine, Projektkoordinator
nationalprojects@scilifelab.uu.se


STAY UP TO DATE

Last updated: 2017-11-28

Content Responsible: Scilifelab Administration()