STAY UP TO DATE

Material enabling scale-up of COVID-19 analyses has now arrived / Material som möjliggör uppskalning av COVID-19-analyser har nu kommit

(Swedish below) The test material that will allow scientists at Karolinska Institutet and SciLifeLab to perform 5,000 analyses a day on patient samples has now arrived. The delivery was enabled by, among other things, the collaboration with a research institute in Shenzhen, China, and the generous donation made by Knut and Alice Wallenberg Foundation.

On Wednesday evening, April 1, the plane carrying a large delivery of test material for COVID-19 landed at Arlanda airport. The delivery came directly from China and was enabled by a collaboration with the Shenzhen-based research institute BGI/MGI. The delivered material will enable scientists to carry out 5,000 analyses per day over the coming weeks.

While the samples will be taken within the healthcare system, researchers at Karolinska Institutet and SciLifeLab will contribute with sample analysis, evaluation and knowledge development. The laboratory is situated at KI’s and SciLifeLab’s Centre for Translational Microbiome Research (CTMR) and has been set up in record time, not least thanks to the targeted funding from Knut and Alice Wallenberg Foundation.

“There’s a work process that needs establishing, and our part in it will be ready in one or two weeks. When everything’s in place, we hope to be able to maintain the level of testing for five or six weeks”, says Lars Engstrand, Professor of Infectious Disease Control at Karolinska Institutet and Director of CTMR, in a news article from Karolinska Institutet. 

The delivery includes analysis reagents for detecting the virus’s RNA and five new laboratory robots. Over the past two weeks, the methods of analysis have been evaluated through about 2,000 clinical tests carried out in collaboration with the Karolinska University Hospital.  

“Our own staff at CTMR and personnel from around SciLifeLab and KI have demonstrated a keen willingness to devote their time and equipment to the efforts”, says Lars Engstrand in the KI news article.

The collaboration includes, amongst others, Karolinska Institutet, SciLifeLab, Genomic Medicine Sweden and healthcare providers along with Knut and Alice Wallenberg Foundation.

Besides the funding provided to speed up clinical diagnostics, Knut and Alice Wallenberg Foundation has also donated SEK 50 million to SciLifeLab for the development of additional analytical methods. A large number of project proposals, focusing on e.g. determining the virus’ mutability and developing new tests, are now being evaluated. 

Photographer: David Lagerlöf


Nu har analysmaterialet som gör det möjligt för forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab att genomföra cirka 5 000 analyser av patientprover per dygn, kommit. Leveransen möjliggjordes bl.a. genom samarbetet med ett forskningsinstitut i Shenzhen, Kina, och den generösa donationen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

På onsdagskvällen den 1 april landade det plan som fraktade en stor leverans av analysmaterial för COVID-19. Leveransen kom direkt från Kina och möjliggjordes av samarbetet med det kinesiska forskningsinstitutet BGI/MGI. Det levererade materialet gör det möjligt för forskare att utföra 5 000 analyser per dygn under de kommande veckorna.

Medan själva provtagningen sker i sjukvården kommer forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab att bidra med provanalys, utvärdering och kunskapsuppbyggnad. Laboratoriet är förlagt till KI:s och SciLifeLab:s Centrum för Translationell Mikrobiomforskning (CTMR) och har inrättats på rekordtid, inte minst tack vare den riktade finansieringen från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Detta är en hel kedja som behöver upprättas där vår del står färdig inom en till två veckor. När allt är på plats så är förhoppningen att vi ska kunna hålla samma nivå av antalet tester under fem till sex veckor, säger Lars Engstrand, professor i smittskydd vid Karolinska Institutet och föreståndare för CTMR, i en nyhet från Karolinska Institutet.

I leveransen från Kina ingår olika analysreagenser för påvisande av virusets RNA, och fem nya laboratorierobotar. Analysmetoderna har de senaste två veckorna utvärderats genom cirka 2000 kliniska tester, genomförda i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. 

– Vi har sett en enorm vilja bland vår egen personal på CTMR, men även från personal från alla delar av verksamheten på SciLifeLab och KI, att ställa upp och bidra med både tid och utrustning, säger Lars Engstrand i KI:s nyhet.

Samarbetet inkluderar bland annat Karolinska Institutet, SciLifeLab, Genomic Medicine Sweden och sjukvården, tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Utöver ett riktat stöd för att snabbt få upp den kliniska diagnostiken har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse även donerat 50 miljoner kronor till SciLifeLab för utveckling av ytterligare analysmetoder. Nu utvärderas ett stort antal projektförslag, med fokus på bl.a. att kartlägga virusets mutationsförmåga och utveckla nya former av test.

Fotograf: David Lagerlöf


STAY UP TO DATE

Last updated: 2020-04-03

Content Responsible: admin(website@scilifelab.se)